moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค:ปลัด ศธ.
   

รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยาย เกี่ยวกับทิศทางการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติราชการของส่วนราชการในจังหวัดและภูมิภาค ให้แก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค และประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และโรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคนั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลการบริหารจัดการ เพราะมีบารมีมากที่สุดในจังหวัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการศึกษาเอกชน โดยจะมีศึกษาธิการจังหวัดดูแลครอบคลุมการศึกษาทั้งจังหวัด อาทิคุณภาพการศึกษา ปัญหาขาดแคลนครู เป็นหน้าที่ของพื้นที่ อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดนั้น ๆ ถ้าจังหวัดใดขาดครู ก็สามารถนำครูจากจังหวัดอื่น ๆ เข้ามาสอนได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังจากโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ มาลงในจังหวัดที่ขาด

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่าในส่วนของผู้ประกอบการไทยจะพอใจบัณฑิตไทยมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจของเขา เพราะแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรต่างกัน บางแห่งเป็นเกษตรกร บางแห่งทำประมง จังหวัดมีหน้าที่บอกความต้องการของแรงงาน ที่จะนำมาเป็นแนวนโยบายในการจัดการศึกษา ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการได้หารือกันในเรื่องนโยบายว่าจะสร้างคนแบบไหนอย่างไร โดยจะดูความต้องการของท้องถิ่น ส่วนในเรื่องของความรับผิดชอบโดยศึกษาธิการภาค ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน สพฐ.และผู้แทนแท่งต่าง ๆ ที่จะเข้าไปทำงานในจังหวัด เน้นคนในพื้นที่ ใน กศจ.
จะมีกรรมการ ๒๒ คน คนในกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะกรรมการและเป็นเลขา ๗ -๘ คน หลักใหญ่ของคนในกระทรวงศึกษาธิการคือขับเคลื่อนฯ กศจ. มีบทบาทหน้าที่ติดตามการทำงานในพื้นที่นอกเหนือจากบริหารงานบุคคล หลักใหญ่ต้องมีข้อมูลการศึกษาระดับจังหวัด อาทิจำนวนโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ตลอดจนจำนวนครูและนักเรียน ในจังหวัดของตน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา สามารถระบุปัญหาได้  และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

                ส่วนปัญหาการย้าย การรับสินบน ยังเป็นปัญหาในอดีต ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนประพฤติดี และป้องกันไม่ให้คนอื่นประพฤติมิชอบในหน้าที่ อำนาจต้องคู่กับความรับผิดชอบ อย่าทำผิดเอง หรืออย่าใช้ให้คนอื่นทำผิด ต่อไปคนที่ถูกกล่าวหาจะต้องพิสูจน์ตนเองภายใน๑๕ วัน จะไม่มีการสอบวินัย ถ้าพิสูจน์ไม่ได้จะถูกปลดออกก่อนเพื่อให้งานเดิน

               อนึ่งศึกษาธิการภาคมาจากผู้ตรวจราชการภาค (ผู้ตรวจราชการเดิม)ดูแล ๓ -๕ จังหวัด มีหน้าที่กำกับดูแลศึกษาธิการจังหวัด ส่วนการประชุมนัดแรก สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนเมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประชุมร่วมกับศึกษาธิการภาค ผู้แทนหน่วยงานของ สพฐ. สกอ. สอศ. กศน. สช. กคศ. และผู้แทนหอการค้า เพื่อสรรหาผู้แทนภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ครบองค์ประกอบ และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้แทนแต่ละคน อาทิอาชีวศึกษาก็ต้องเตรียมข้อมูลของอาชีวศึกษาทั้งหมด ผู้แทน สพฐ. ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ สพฐ. ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่ทำหน้าที่รายงานการประชุมไปที่ศึกษาธิการภาค เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในตอนสุดท้ายว่า นโยบายของจังหวัดจะดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล โดยภาคธุรกิจกับภาคประชาชนเข้ามาร่วมงานกับรัฐบาล และให้ทุกคนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นใจในด้านภาษาอังกฤษ จัดทำคู่มือของศึกษาธิการจังหวัด และมีธรรมาภิบาลในการบริหาร


 
ข้อมูลข่าววันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้อ่าน 205 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560