moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     รมว.ศธ. มอบแนวทางบริหารราชการ ศธ.ในภูมิภาคแก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค-จังหวัด ทั่วประเทศ
   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 146/2559
รมว.ศธ.มอบแนวทางบริหารราชการ ศธ.ในภูมิภาคแก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค-จังหวัด ทั่วประเทศ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพฯ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในการประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิรูปราชการของส่วนราชการในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม  2559 ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณสิริ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,  พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,    ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค,  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่  10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้เชิญประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคทั้ง 4 ภาค รวมทั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามคำสั่ง สอศ. ที่ 528/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 ทั้ง   77 จังหวัด มาร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งในส่วนของ สอศ. นอกจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเป็นกรรมการในบอร์ดชุดใหญ่ คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) โดยมี รมว. ศึกษาธิการ เป็นประธานแล้ว, ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจะเป็นกรรมการ ในฐานะผู้แทนของอาชีวะในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และมีศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นรองประธานกรรมการด้วย จึงต้องการรับทราบผลกระทบจากการที่ คสช.ได้มีคำสั่งในครั้งนี้
แต่จากการพูดคุยร่วมกันในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกเบาใจมาก  โดยได้คำตอบจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจากจังหวัดต่างๆ อาทิ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครพนม รวมทั้งตัวแทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคว่า คำสั่ง คสช.ดังกล่าวสอดคล้องกับธรรมชาติในการทำงานของชาวอาชีวศึกษาในจังหวัดต่างๆ อยู่แล้ว และคำสั่งดังกล่าวยิ่งจะทำให้การทำงานของอาชีวศึกษาใกล้ชิดกับภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัดมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากอาชีวะจะทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นปกติอยู่แล้ว ใน กศจ. ยังมีบุคคลภาคส่วนต่างๆ คือ   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด   ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น   ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทางการศึกษา และศึกษาธิการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนมองภาพการศึกษาได้กว้างมากขึ้น
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ได้เพิ่มเติม คือ แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งลักษณะการทำงานของ กศจ. ที่จะมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งการ (Regulator) จากด้านบนส่งลงไปให้จังหวัดรับทราบ และในทางปฏิบัติของพื้นที่แต่ละจังหวัดให้มีการบูรณาการทำงานตามกรอบงานจากส่วนกลาง   โดยมีช่องหายใจให้จังหวัดบอกว่าหากพื้นที่ใดมีปัญหาที่แตกต่างกันไป ส่วนกลางก็พร้อมจะปรับให้ตามสภาพที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งการทำงานนี้ถือเป็นความท้าทายที่จะช่วยให้การทำงานอ่อนตัวมากขึ้น
 นอกจากนี้ ได้ฝากประเด็นการทำงานและการแก้ปัญหาการศึกษาในเชิงบูรณาการ เช่น การเข้าไปประกบเป็นรายครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษาจากร้อยละ 7 ให้ลดลงมากที่สุด ซึ่งอาจจะมีแนวทางดำเนินงานเช่น จัดหาทุนให้เด็กและครอบครัวที่ยากจน และประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่จะกำหนดไว้ในตัวชี้วัด (KPIs) รายจังหวัดทั้งภาพรวมและรายโครงการด้วย
ที่สำคัญอีกประเด็นคือ การพิจารณาการลงโทษข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดแต่ละราย ในฐานะกรรมการใน กศจ. ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาในทุกเรื่อง ไม่จำกัดเฉพาะแวดวงอาชีวศึกษาเท่านั้น เพราะจะต้องทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า รมว.ศึกษาธิการได้ถามในที่ประชุมด้วยว่า "อาชีวศึกษาได้อะไรบ้างจากคำสั่งดังกล่าว"  ซึ่งต้องยอมรับว่าอาชีวะจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน และการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนหอการค้าจังหวัด   สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนหน่วยราชการต่างๆ ใน กศจ. จะมาช่วยเติมเต็มในการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันอาชีวศึกษาก็จะเข้าไปช่วยสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ เช่น เรื่องตัวชี้วัดในกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฯลฯ
อนึ่ง จากการประชุมครั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ มอบให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงสรุปถึงความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคำสั่งดังกล่าวใน 5 ประเด็น ได้แก่ เหตุผลความจำเป็น, การใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ, การใช้อำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค, แผนการดำเนินงาน  และการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา 11 เรื่อง คือ 1) ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2) การคืนครูสู่ห้องเรียน 3) การผลิตและพัฒนาครู 4) การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา 5) การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 6) การอ่านออกเขียนได้ 7) ทวิภาคี ทวิศึกษา 8) อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 9) มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 10) โครงการประชารัฐ 11) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา
ซึ่งนอกจาก รมว.ศึกษาธิการ จะให้แนวทางการทำงานในครั้งนี้แล้ว มีผู้บริหารสังกัดต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้แนวทางขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น


 
ข้อมูลข่าววันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้อ่าน 254 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560