moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2559
   

"กระทรวงศึกษาธิการ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นระยะเวลา 124 ปี จวบจนทุกวันนี้ นับว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ช่วยพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 124 ปี ในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงได้มุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา เช่น การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม, การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศ, การปฏิรูปการเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา, การปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ, การปฏิรูประบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ, การดำเนินงานตามกรอบประชาคมอาเซียน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานมีความก้าวหน้าในหลายโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, การยกระดับคุณภาพการการสอนภาษาอังกฤษ, การป้องกันและปราบปรามการทุจริต, การดูแลสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา, การพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต, การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาส่วนภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคดังกล่าวขึ้น

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน ที่ได้รับมอบเข็มเสมาคุณูปการในครั้งนี้ ทุกคนคือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมทางการศึกษา เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคุณประโยชน์ซึ่งมีเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะบังเกิดผลได้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ ทุ่มเท และตระหนักในหน้าที่และจิตวิญญาณของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานที่ทำงานอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ทุกคนอยู่ในหัวใจของผม

จึงขอขอบคุณด้วยความจริงใจมา ณ ที่นี้ และขอยืนยันว่าพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกคนในการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จ เพื่ออนาคตของลูกหลานของเราทุกคนต่อไป"


 
ข้อมูลข่าววันที่ 02 เมษายน 2559 ผู้อ่าน 862 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2560