moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน (สำหรับจังหวัดได้พิจารณา)
   
ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน (สำหรับจังหวัดได้พิจารณา)
 
1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารบุคคล  (รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/และบริหารรัฐกิจ) และอื่นๆ  (คลิก ดาวน์โหลด)
2.  รายชื่อผู้แทนภาคประชาชน  (คลิก ดาวน์โหลด)
 
ส่งรายชื่อที่จังหวัดได้คัดเลือกแล้ว มายัง สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ทางโทรสาร 0-2280-2845, 0-2280-2835  โทรศัพท์ 0-2280-2835
 

 
ข้อมูลข่าววันที่ 06 เมษายน 2559 ผู้อ่าน 901 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560