moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
   

 

นางกนกพร อู่ทองมาก
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
089-4607085

นายพินิจ บัวงามดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
085-0523533

 

 

 

 

 

 

 


ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081 - 9626965

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
089-7087726

 

นางสาวดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
081-9716155

 


 
ข้อมูลข่าววันที่ 23 มกราคม 2554 ผู้อ่าน 2633 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560