:: เนื่องจากพบปัญหาการบุกรุกของมัลแวร์ผ่านเว็บการเงินฯ เว็บกลุ่มอำนวยการ เว็บหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบถึงเว็บให้บริการต่างๆ อาทิเว็บตรวจสอบเงินเดือน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเว็บดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข..จึงเรียนมาเพื่อทราบ ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
   

 

นางกนกพร อู่ทองมาก
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
089-4607085

นายพินิจ บัวงามดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
085-0523533

นายเชน บุญเผือก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
089-9071501

ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
081-9629208นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081 - 9626965

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
089-7087726

 

นางสาวดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
081-9716155

 


 
ข้อมูลข่าววันที่ 23 มกราคม 2554 ผู้อ่าน 2332 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 22 กันยายน 2560