:: เนื่องจากพบปัญหาการบุกรุกของมัลแวร์ผ่านเว็บการเงินฯ เว็บกลุ่มอำนวยการ เว็บหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบถึงเว็บให้บริการต่างๆ อาทิเว็บตรวจสอบเงินเดือน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเว็บดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข..จึงเรียนมาเพื่อทราบ ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           สพป. พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
 
          

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบดอกดารารัตน์ ที่คณะครูและนักเรียนได้ "ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ ด้วยใจถวายพ่อหลวง" เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) จากกลุ่มประสิทธิภาพ กลุ่ม 2 จ่าการบุญ มีนายเจริญชัย บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ ในฐานะประธานกลุ่ม พร้อมกับ นายสนั่น ยุรมาส นายศิลา รินศิริ นายฉัตรพิรุณ คุณประทม นายสหชัยมงคล หายหัตถี นายสาโรจน์ จริยาธรรมกร นายทองหล่อ ดารายิ้มฤทธิ์ นายไพบูลย์ มันตะสูตร นายอานภาพ เพ็ชรนิล นายสัมฤทธิ์ กุลคง นายเทอดพงษ์ มีช้าง ร่วมมอบ

                ในเวลาเดียวกัน  นางยุพิน  กาพย์กลอน และนางนงนุช  จันทร์รอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พร้อมคณะครู นักเรียน ได้นำดอกดารารัตน์ ที่คณะครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์มามอบให้กับนางลัดดาวัลย์  โตโหมด  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งมอบให้จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

 
จำนวนคนอ่าน [ 116 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 22 กันยายน 2560