moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           สพป.พิษณุโลก เขต 1 สร้างแกนนำลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
 
          
               นายประสบสุข  กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมในส่วนรวม โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่และกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 – 19 ปี ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ 40 โรงเรียน  จำนวนกว่า 2,800 คน 
 
                เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพที่ชัดเจน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงได้จัดโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ขึ้น โดยนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือและเนตรนารี  จำนวน  240  คน  มาเข้าค่ายกิจกรรม 3 วัน 2 คืน เรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด การป้องกันยาเสพติดผ่านฐานกิจกรรม Walk Rally  การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด การช่วยเหลือผู้ติดยาและการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยวิทยากรจากสโมสรลูกเสือนเรศวร  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิษณุโลก ผู้กำกับลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1
 
                ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะสร้างแกนนำลูกเสือ เนตรนารี ไปขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อาทิ การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ ซึ่งจะเป็นการตัดวงจรและลดจำนวนผู้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดรายใหม่ได้อีกทางหนึ่ง นายประสบสุขกล่าวท้ายสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน [ 191 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560