:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะครูภาษาไทย การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
 
          

โดยมีนางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ เรื่องการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน โดยการสร้างแบบทดสอบการอ่านตามสมรรถนะหลักการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA 3 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retreve)  การบูรณาการและตีความ (Itegate and Interpret) การสะท้อนและประเมิน (Reflect and Evaluate)  พร้อมด้วยครูที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านภาษาไทย ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้เป็นครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 120 คน อบรมระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2560.  

                                                                                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์:ภาพ/ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 111 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 22 สิงหาคม 2560