moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ แบบ Active Learning
 
          

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน  จึงจัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน และทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C  ด้วยกระบวนการ Active Learning (การวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติ) แก่ครูสอนประวัติศาสตร์ จำนวน 67 คน นำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยได้รับเกียรติจากนางนงคราญ สุขสม นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ 6 เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องความสำคัญและบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย (จากอดีตถึงปัจจุบัน) พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาประวัติศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม

                                                                                                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์:ภาพ/ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 188 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560