moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           ติวเข้มการกรอกข้อมูลระบบ SPC
 
          

จัดขึ้นเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการกรอกรายงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในรูปแบบรายงานผลทางระบบออนไลน์ “โปรแกรมฐานข้อมูลระบบ SPC”  ให้กับครูผู้รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 122  คน ซึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของเครื่อข่ายในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

โดยรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นประจำทุกเดือน 4 เหตุ 4 กรณี คือ  กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ กรณีเหตุความรุนแรง กรณีเหตุความไม่เป็นธรรมทางการศึกษา และกรณีอื่นๆ รวมถึงสามารถรายงานภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน ได้แก่ งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก งานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปยังช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น line เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีถูกต้องและเป็นธรรมในแต่ละกรณี

 
จำนวนคนอ่าน [ 202 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560