moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2      
     
       
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก/นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 และ 5/ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดเอกชน/ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบ้านคลอง /ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม พิษณุโลก
 
              ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผล และประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลสอบเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
             โรงเรียนและนักเรียน นำไปใช้ในการพัฒนายกระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยสามารถเข้าดูผลสอบได้ทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
      1.ดาวน์โหลดผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ทราบ ซึ่งสามารถเข้าดูผลสอบได้ทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้ username และ password ของแต่ละโรงเรียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนนักเรียนสามารถเข้าดูผลสอบได้ด้วยตนเอง โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุล ในการเข้าดูผลสอบ
     2.วิเคราะห์ผลการประเมินฯ วางแผน และจัดทำแผนในการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียน ทั้งในระดับโรงเรียน ชั้นเรียน และรายบุคคล
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ  
 
เอกสารแนบ คลิกที่นี่     
วันที่ 03 พฤษภาคม 2560 ผู้อ่าน 692 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560