moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)      
     
       
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดว่าปีการศึกษา 2560 จะมีการประเมินการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ดังนี้
 
ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 รายงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
                      ครั้งที่ 2 รายงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
   ภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 1 รายงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
                      ครั้งที่ 2 รายงานภายในวันที่ 31 มกราคม  2561
 
                   ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้นักเรียนได้รับมีทักษะการอ่านออก/อ่านคล่อง อ่านรู้เรื่อง เขียนได้/เขียนคล่องได้เต็มศักยภาพ และรองรับการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกำหนดข้างต้นต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ
วันที่ 03 พฤษภาคม 2560 ผู้อ่าน 668 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560