moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 

                    สพป.พิษณุโลก เขต 1   ขอแจ้ยังไม่ได้รับรายงานตามแบบจำแนกและแบบรายงานผลการดำเนินงานจากสถานศึกษาของท่าน ใคร่ขอร่วมมือจากท่านได้กรอกข้อมูลตามแบบจำแนกและแบบรายงานตามรายละเอียดดังที่แนบที่ส่งมาด้วยนี้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งกลับคืนให้สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อส่งรายงานกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่

วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 ผู้อ่าน 383 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 27 มิถุนายน 2560