moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560      
     
       
รียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน/ประธานกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1
 
            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 โดยจัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น มุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทยของครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนทุกระดับชั้น 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
   
              1.ประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนภาษาไทย ส่งผลงานเรียงความ และให้ส่งผลงานโดยตรงไปยังสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร 10300
              2.โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน และผลงานนักเรียนเข้าแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน ที่โรงเรียนประธานกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
             3.ประธานกลุ่มโรงเรียน
                 3.1จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2560
                 3.2ส่งผลงานนักเรียนตาม ข้อ 1 รายการละ 2 ชิ้น และสรุปรายการให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
                3.3แจ้งนักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนในรายการอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA และเขียนตามคำบอก มาร่วมแข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
 
เอกสารแนบ ดังนี้
1.โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560  คลิกที่นี่
2.แบบสรุปรายการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน   คลิกที่นี่ 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ผู้อ่าน 645 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560