moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560      
     
       
                 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จะดำเนินการจัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะในด้าน 1) จัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2)สามารถเขียนข้อสอบได้ตรงตามคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ 3)สามารถแปลผลข้อมูลและสารสนเทศของผลการทดสอบในชั้นเรียน และระดับชาติ (O-NET) ได้ถูกต้องในภาพรวมและรายบุคคล รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายสาระ รายมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะครูสามารถนำผลการทดสอบไปใช้สำหรับการวางแผนการพัฒนาการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 4)นำข้อมูลและสารสนเทศของผลการทดสอบในชั้นเรียน และระดับชาติ (O-NET)  ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ PDCA (plan-Do-Check-Action) ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ การพัฒนาเป็นผู้เขียนข้อสอบมืออาชีพ (item Writer) เพื่อเป็นครูเครือข่ายของ สทศ. และสถานศึกษาที่มีครูเครือข่ายของ สทศ. ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้เป็นเครือข่ายของ สทศ.   
 
      สพป.พล.1 สนับสนุนค่าสมัครสอบแก่ครูที่มีรายชื่อดังแนบ และสทศ. ได้ส่งรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบ มาพร้อมนี้แล้ว เพื่อให้ดำเนินการสอบดังกล่าว ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ สทศ. กำหนดต่อไป 
 
เอกสารแนบ คลิกที่นี่ 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ผู้อ่าน 983 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560