:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)       
     
       
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
            ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กำหนดประเมินการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
            ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1  ครั้งที่ 1  ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดส่งเครื่องมือการประเมินฯ มาพร้อมนี้แล้ว  
 
 
เอกสารแนบ ดังนี้
 
1.แบบประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  คลิกที่นี่
2.ประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  คลิกที่นี่
 
 

คลิกที่นี่

วันที่ 09 มิถุนายน 2560 ผู้อ่าน 1350 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 25 กันยายน 2560