moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
รูปแบบ โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560      
     
       

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

              ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่รูปแบบ และโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และเฉลยข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ในเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  www.niets.or.th สู่สาธารณะชนแล้ว

              ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนนำรูปแบบ โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และข้อสอบ พร้อมเฉลย O-NET ปีการศึกษา 2559  เพื่อนำให้ครูผู้สอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ และผู้เกี่ยวข้องไปใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป
 
               จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ
 
 
เอกสารแนบ ดังนี้
1. รูปแบบ โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่
2.ข้อสอบ และเฉลย  O-NET ปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่
 
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้อ่าน 802 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2560