:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย      
     
       

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

           ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เมื่อพิจารณาภาพรวมยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
          ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะทักษะทางด้านคิด วิเคราะห์ สำหรับนักเรียนในการเรียนรู้ยุคประเทศไทย 4.0 จึงดำเนินการการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย โดยกำหนดไว้จำนวน  3 รุ่น
ได้แก่
              -รุ่นที่ 1 สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนละ 1 คน (หากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ให้ครูผู้สอนภาษาไทยที่สอนมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรมฯก่อน) ระหว่างวันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
              -รุ่นที่ 2 สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนละ 1 คน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6(ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมฯในรุ่นที่ 1 แล้ว) ระหว่างวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
             -รุ่นที่ 3 สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนละ 1 คน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3(ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมฯในรุ่นที่ 1 หรือ 2 แล้ว) ระหว่างวันที่ 26 และ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
           ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นละ 1 คน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ
 
เอกสารแนบ 
แบบส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อเข้ารับการอบรมฯ  คลิกที่นี่
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้อ่าน 442 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 25 กันยายน 2560