moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.      
     
       
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
 
           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.   
           ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ   โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส   
 
เอกสารแนบ ดังนี้
 
รายละเอียดอื่น สามารถดูได้ที่ http://202.143.153.156/hrd_demo/archives/723 
 
วันที่ 04 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 4328 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560