:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน พิษณุโลก เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโนยายสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างทุ่วถึงและเข้าใจตรงกัน  และดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ

1. สรุปการประชุมปฏิบัติ สพฐ.สัญจร คลิกที่นี่

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้อ่าน 312 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 22 สิงหาคม 2560