moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ในวันอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่ 3      
     
       

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

 

                 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้สอนภาษาไทยที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
              ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งเรียนเชิญข้าราชการครูผู้สอนภาษาไทยที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560 รายชื่อดังแนบให้เกียรติแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แสดงมุทิตาจิต ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกล้วยไม้ เวลา 08.30 น. หากครูผู้สอนภาษาไทยที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560 มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตดังกล่าว กรุณาส่งแบบตอบรับการร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

 

รายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 
1.นางสาวสุพิชฌาย์  วชิรัคกุล    โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)
2.นางรัชนี  ถุงแก้ว      โรงเรียนวัดงิ้วงาม
3.นางคะนึงนิตย์  ศรีแสงฉาย   โรงเรียนบ้านบางแก้ว
4.นางราตรี  เพ็ชรโพธิ์    โรงเรียนบ้านบางแก้ว
5.นางสุนีย์  เอี่ยมสนธิ     โรงเรียนวัดบ้านใหม่
6.นางแสงจันทร์  ตรีกิ่ง   โรงเรียนวัดบ้านใหม่
7.นางสาวสำเร็จ  พิลึก   โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
8.นางกอนแก้ว  วรรณรัตน์  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
9.นางระเบียบ  แป้นน้อย   โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
10.นางฐิติมา  ฉวีวัฒน์   โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
11.นางวีรวรรณ  โอมะคุปต์  โรงเรียนวัดอรัญญิก
12.นางสาวอำนวย  ปานสมบัติ  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน
13.นายวันชัย  เผือกสกุล   โรงเรียนบ้านแม่ระหัน
14.นางพัชรินทร์  พลไวย์   โรงเรียนวัดสระโคล่
15.นางสงกรานต์  เล็กแจ้ง  โรงเรียนวัดสระโคล่
16.นางเฉลิมลักษณ์  แสง   โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
17.นางจำรัส  หลำประเสริฐ  โรงเรียนวัดวังเป็ด
18.นายนัด  สิงห์วี   โรงเรียนบ้านดงยาง
19.นางพนารัตน์  เลิศเสม  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก (มิตรภาพที่ 73)
20.นางชะลอใจ  จารุเดชา  โรงเรียนวัดอินทรีย์
21.นายสุธน  สิงหเดช   โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
22.นางประทีป  ยอดเกตุ   โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
23.นางบุญเรือน โพธิ์อ่อง   โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
24.นางเพลินพิศ  พรมชา   โรงเรียนวัดบึงบอน
25.นางนันทิยา  ไวยนันท์   โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
26.นางศันสนีย์  แย้มยิน   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)

 

 

แบบตอบรับการร่วมงานแสดงมุทิตาจิต คลิกที่นี่

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้อ่าน 547 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560