moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 1 

      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

      ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนยาจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน จากเว็บไซต์ http://cct.thaieduforall.org  มีการย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงินรายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ ให้โรงเรียนส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนคืนส่วนกลาง ชื่อบัญชี "เงินอุดหนุนทั่วไป สพฐ." เลขที่บัญชี 059-0-19453-4 ธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนาใบ Pay-in ส่งให้สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 เพื่อรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

เอกสารแนบ คลิกที่นี่

วันที่ 21 กันยายน 2560 ผู้อ่าน 440 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560