moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560      
     
       
เรียน   ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.พล.1/สังกัดเอกชน/สังกัดท้องถิ่น/สังกัด สกว.
 
         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการโดยมอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการประเมินและการทดสอบ ได้แก่  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบเป็นศูนย์สอบ ของการทดสอบ และการประเมินทั้ง 2 รายการ ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนเตรียมการทดสอบ/การประเมินเบื้องต้น ได้แก่
1.ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล อันประกอบด้วย  ชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน ห้องเรียน/เด็กพิเศษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนจะต้องนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม NT – Access ตามเวลาที่ สพฐ.กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2.ขอให้โรงเรียนสังกัดเอกชนท้องถิ่น/สังกัด สกว. ดำเนินส่งจำนวนนักเรียนให้แก่ สพป.พล.1 (ศน.ปิยนารถ สุขม่วง 0815320270) ภายในวันที่3 พฤศจิกายน 2560  ทางไลน์ส่วนตัว หรือทาง e-mail : piyanart88@gmail.com  เพื่อแจ้งจำนวนในการจัดสรรงบประมาณ/และทำข้อสอบให้แก่ สพฐ.ต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ศน.ปิยนารถ สุขม่วง
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 448 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560