moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดเอกชน และเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก      
     
       

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด / นายกเทศบาลนครพิษณุโลก / นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านคลอง / ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

         ด้วย สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ ดังนี้

1. หนังสือนำส่งศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่

2. หนังสือนำส่งนายกเทศบาลนครพิษณุโลก /นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านคลอง คลิกที่นี่

3.หนังสือนำส่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก คลิกที่นี่

4.เอกสารประกอบการประเมิน  NT : RT คลิกที่นี่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 568 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560