moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4      
     
       

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดรูปแบบโครงสร้างแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีรูปแบบของข้อสอบ อัตนัย แบบเขียนตอบ (ร้อยละ 20) สำหรับข้อสอบแบบอัตนัยแบบเขียนตอบมีจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อสอบเขียน เรื่องจากภาพ และข้อสอบเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดส่งเครื่องมือในการพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4  จำนวน 4 รายการ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

        1.นำข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ทั้ง 4 รายการ จัดทำสำเนาเท่ากับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

        2. มอบให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อดำเนินการ

            2.1 ศึกษารูปแบบ/โครงสร้างข้อสอบปรนัย O-NET ปีการศึกษา 2560 สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1-4

            2.2 นำข้อสอบอัตนัยดำเนินการสอบ และตรวจคะแนน แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียน

เป็นรายบุคคล โดยไม่ต้องส่งผลคะแนนไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

            2.3 ตรวจคะแนนตามเกณฑ์การตรวจที่ส่งมานี้ แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียนโดยสะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

            2.4 แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยภาษาไทย O-NET ปีการศึกษา 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6                        

        3.ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นิเทศ ติดตาม  สะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนรายบุคคลจากการเขียนข้อสอบอัตนัยภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

                                                  ขอแสดงความนับถือ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   

1.ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560                                     

2.รูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3.โครงสร้างข้อสอบปรนัย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม)

4. ตัวอย่างกระดาษคำตอบอัตนัยสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการสอบ O-NET

5.ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย และกระดาษคำตอบอัตนัยและเกณฑ์การตรวจคะแนนข้อสอบอัตนัย

6. การเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยภาษาไทย O-NET ปีการศึกษา 2560  

 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่ 

 

 

วันที่ 06 ธันวาคม 2560 ผู้อ่าน 186 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560